Бюро переводов Лидер
Бюро переводов "Лидер" в г. Киеве
создано для настоящих лидеров.
Наше переводческое агентство
обеспечивает профессиональным устным переводом, осуществляет качественные
письменные переводы и предоставляет услуги
нотариуса. Мы работаем только для Вас
и обеспечиваем успех Вашего бизнеса!

Сучасні проблеми художнього перекладу. Завдання перекладача


Кожен національний соціум характеризується єдністю місцевої природи, характеру народу, який сформувався в цьому просторі, та його мислення чи способу його сприйняття й відображення в свідомості цього етносу. Згадані особливості визначають глибинну смислову структуру, що втілюється в лінійній послідовності мовних одиниць даної мови, використаних творцем тексту. Репрезентуючи образи чужої культури в тексті перекладу, перекладач вводить у нього різного роду пояснення або доповнює лінгвістичними та культурними коментарями. Образне мислення будь-якого етносу знаходить відображення в художніх образах, які при перекладі повинні замінюватися такими образами, які б не викликали протиріч у сприйнятті іншомовного читача, тобто перекладачеві доводиться дотримуватися «балансу» між культурами.

У процесі перекладу кожен учасник комунікації вносить своє бачення розуміння тексту. Перекладач переломлює зміст вихідного тексту таким чином, що він є носієм як національної, так й іншомовної культури. Реципієнт переломлює смисл похідного тексту крізь свою власну національну свідомість і національну культуру. Важливо підкреслити, що перекладач ревербалізує або девербалізує «інші смисли» або щодо автора, або щодо реципієнта.

Труднощі перекладацької трансляції обумовлені характером вжитих в оригіналі засобів, рівнем їх відтворюваності, розумінням змісту вихідного тексту, обумовленими тимчасовою, просторовою або соціокультурною дистанціями між учасниками міжкультурного спілкування. З позицій когнітивної лінгвістики процес перекладу постає як сприйняття одного виду інформації та трансформація її в інший вид. Функція перекладача - поєднати існуючі когнітивні простори. Особливого значення набуває дослідження співвідношення «особистість автора - особистість перекладача». Перекладач повинен не лише вивчати одиниць тієї чи іншої мовної и, а й враховувати те когнітивне середовище, яке виникає навколо цих одиниць. Перекладач, будучи представником тієї культури, для якої здійснює переклад, виконує функцію «трансформатора», переносячи в культурно-мовне поле елементи тексту оригіналу, які інакше не можуть бути сприйняті й адекватно зрозумілі читачами.

Неможливо створити текст перекладу, який був би точною функціональною та комунікативною копією оригіналу, оскільки неможлива абсолютна тотожність концептуальних систем комунікантів. Перекладач не вільний на відміну від автора твору у вираженні свого «я», бо його творчість направляється авторським задумом і ситуацією перекладу. Тому процеси сприйняття і розуміння перекладачем тексту, що підлягає перекладу, є суб'єктивними в тому плані, що його особа не тотожна особистості автора. Особистість перекладача неминуче відбивається на перекладі. Дослідниця Т.А. Фесенко зазначає, що саме поєднання ментальних просторів дозволяє репрезентувати засобами перекладу «психосеміотичні особливості автора».

Аналіз вибору перекладачем лексичних, граматичних, синтаксичних конструкцій для передачі інформації, що міститься в трансформованому відрізку тексту, може бути використаний для моделювання вербально-семантичного рівня досліджуваної мовної особистості перекладача. Враховуючи, що вихідний текст є індивідуальною реалізацією авторської моделі світу, можна констатувати, і перекладацька діяльність визначається двома моделями світу: етнічною, індивідуальною.

Проблема досягнення адекватності перекладу тексту обумовлена самою природою даного феномена, яка залежить від цілого ряду факторів, що знаходять втілення у специфіці діяльності перекладача, який здійснює їх інтеграцію у процесі трансформаційних перетворень.


© i-Lider, 2010