Бюро переводов Лидер
Бюро переводов "Лидер" в г. Киеве
создано для настоящих лидеров.
Наше переводческое агентство
обеспечивает профессиональным устным переводом, осуществляет качественные
письменные переводы и предоставляет услуги
нотариуса. Мы работаем только для Вас
и обеспечиваем успех Вашего бизнеса!

Поняття комунікативної еквівалентності у фаховому перекладі


Еквівалентність, як одне із центральних понять перекладознавства, залишається і сьогодні найбільш дискусійною та динамічно змінюваною одиницею перекладознавчої науки. Традиційно під еквівалентністю розуміється у перекладознавстві співвідношення між текстом оригіналу та текстом перекладу, а саме, збереження відносної змістової, стилістичної, комунікативної рівності.

Юджин Найда розрізняє два види еквівалентності: формальну та динамічну.
Формальна еквівалентність концентрується на кореспонденції форми та змісту вихідного тексту. Форма включає стиль, встановлені типи текстів, структуру, синтаксис та лексику. При формальній еквівалентності йдеться про максимальне збереження характеристик вихідного тексту, що допомагає адресату якнайближче пізнати культуру вихідного тексту.
Динамічна еквівалентність націлена на сприйняття адресатом перекладеного тексту, тобто мова йде про переклад, який за формою та зміст відповідає культурі адресата.

На практиці в більшості перекладів можна спостерігати суміш обох типів еквівалентності, що не рідко веде до конфліктів конкуруючих принципів. Вони виникають в сфері формальних та функціональних еквівалентів. Розрізняють три типи конфліктів:

  • В мові адресата не існує формального еквівалента, але є функціїональний еквівалент.
  • Існує формальний еквівалент, але він не виконує повністю тієї ж самої функції, яка існує у вихідній мові.
  • Не існує ані формального, ані функціонального еквівалента.


Герт Єгер, розглядаючи поняття комунікативної еквівалентності, підкреслює, що переклад повинен мати для адресата таку ж саму комунікативну цінність, яку має вихідний текст для адресатів вихідного тексту, при цьому отримувач перекладу є «непрямим адресатом». Звідси з'являється поняття середньої комунікативної цінності. Досягнення відповідності між середніми комунікативними цінностями для адресатів вихідного тексту та тексту перекладу Єгер називає «репродукцією». У разі, якщо ця відповідність не досягається, то виникає так званий комунікативно гетеровалентний переклад, або «модифікація».
Комунікативна еквівалентність при перекладі фахових текстів означає перш за все понятійну відповідність і є передумовою для поєднання терміну в одній мові з його подібністю в іншій мові. І це є однією із найскладніших проблем для перекладача. Його завдання полягає в тому, щоб детально проаналізувавши нове явище, вірно його описати за допомогою тих термінів, що вже існують у вітчизняній науці. У таких випадках перекладачу необхідно звертатися до консультанта, який володіє знаннями у даній галузі без опрацювання додаткової літератури, максимально наближеної предмету обговорення.

Р.Штольце визначає наступні наукові та культурні одиниці фахового перекладу: поняття, висловлювання, фахові комунікати та типи. Поняття є безпосередніми носіями фахових знань в простій формі (об’єкти, дії). Висловлювання зв'язують окремі поняття в складні форми фахових знань (змісти, оцінки, судження, взаємозв'язки та ін.). Перехід від окремих понять, які віддзеркалюють, наприклад, суть справи до висловлювань є плавним. Таким же плавним є перехід від висловлювань до більших одиниць, які визначені як фахові комунікати. Різновиди комунікатів за певними критеріями визначаються як типи. Всі чотири рівня підлягають незалежно одне від одного культурному впливу: поняття можуть передаватися в окремих культурних просторах по-різному, певні висловлювання, в свою чергу, можуть мати в окремих культурах різну значущість або бути зовсім забороненими, в той час як фахові комунікати, в залежності від галузі, можуть бути повністю інтернаціонально відповідними.

Приклади відсутності термінів в українській мові:
  • Fahrung, die - 1) будь- який рух гірників в шахті; 2) сукупність приладдя, необхідного для пересування гірників в шахті.
  • Nutzfahrzeuge, die - безрейкові транспортні засоби для перевезення вантажу, людей і для нетранспортних робіт (вантажні автомобілі, автобуси, причепи)


Фахові поняття підлягають постійній заміні, зміні і новим визначенням. І тому перекладач спеціальних текстів мусить усвідомлювати, що знання фахових понять та їх розвиток становлять для нього конче необхідне знаряддя для здійснення професійного фахового перекладу. Фахові галузі, які мають широке міжнародне поле взаємодії та гомогенізовані змістовні наповнення, можуть утворити власний специфічний культурний простір. У зв'язку з цим перед перекладачем постають сьогодні додаткові завдання при визначенні кола власних дій і їх спрямування, а саме, потрібно з'ясувати, у якому культурному просторі відбувається комунікативний акт:
  • в одній і тій же культурі, тобто гомогенній фаховій галузі (наприклад, медицина)
  • в різних, локально несхожих інформаційних просторах (наприклад, перекладознавство)
  • між культурами, де поєднуються консенсуально глобальні змісти з частково різними локальними переконаннями (наприклад, перекладознавство).

Виходячи із такого підходу до предмету перекладу, по-різному буде здійснюватися також і вибір еквівалентів. Необхідно враховувати ступінь гомогенності фахової галузі і, відповідно, формувати змістове наповнення перекладу.


© i-Lider, 2010