Бюро переводов Лидер
Бюро переводов "Лидер" в г. Киеве
создано для настоящих лидеров.
Наше переводческое агентство
обеспечивает профессиональным устным переводом, осуществляет качественные
письменные переводы и предоставляет услуги
нотариуса. Мы работаем только для Вас
и обеспечиваем успех Вашего бизнеса!

Використання автентичних аудіотекстів у підготовці перекладачів


Використання автентичних матеріалів на початковому і середньому етапах навчання є порівняно обмеженим у зв'язку із наявністю великого числа лексичних, граматичних, фонетичних труднощів, тоді як на університетському етапі у студентів вже є достатній запас знань з основних мовних аспектів.
Таким чином, застосування автентичних аудіотекстів, в першу чергу свіжих, таких що містять сучасний інформативний і мовний матеріал, в процесі навчання аудіюванню здається нам більш доцільним і ефективним.

Які ж особливості автентичного аудіотексту? Наведемо критерії мовної автентичності навчального аудіотексту:

Структурна автентичність. Ознаками структурної автентичності учбового тексту є змістовна і формальна цілісність, міцні логіко-граматичні зв'язки між його складовими.
Автентичність вимови. Для автентичних аудіоматеріалів характерним є швидкий темп пред'явлення інформації. У швидкій мові змінюється кількість звуків, ненаголошені звуки іноді опускаються. В потоці мовлення носія мови слова і фрази змінюють звичне звучання під впливом прогресивної і регресивної асиміляції.
Лексико-фразеологічна автентичність. Відбір лексики і фразеології грає важливу роль в досягненні автентичності вислову. Лексичне наповнення автентичних аудіотекстів більш різноманітне, не вибіркове. Ідіоматичності і експресивності додають тексту фразеологічні звороти, розмовні формули, прислів'я, приказки, вигуки, звуконаслідування. Широко використовуються фразові дієслова, без яких природність мовлення є практично неможливою.
Граматична автентичність. Вона пов'язана з використанням в мовленні властивих цій мові граматичних структур, наприклад, специфічних синтаксичних малюнків фрази, таких як незвичний порядок слів, замість типових для української мови підрядних речень в англійському реченні досить поширені прикметникові, герундіальні та інфінітивні звороти тощо.
Функціональна автентичність. Це поняття передбачає природність відбору лінгвістичних засобів для вирішення мовленнєвої задачі. Оволодіння умінням вибору оптимального в конкретній ситуації засобу висловлення думки - це одне з найважливіших завдань у формуванні соціолінгвістичної компетенції.

Окрім критеріїв мовної автентичності, виділяють також критерії змістовної автентичності учбового аудіотексту, серед яких:
Культурологічна автентичність. Автентичні аудіотексти відрізняються наявністю лексичних одиниць з національно-культурною семантикою, в яких яскраво виявляється своєрідність національної культури. В текстах зустрічаються реалії Великобританії та інших англомовних країн (Royal Family, pound, double-decker та ін.), географічні назви, імена відомих людей, традиційні форми звертання (Mr., Mrs., Sir, Miss) тощо.
Інформативна автентичність. Будь-який природно-створений текст несе в собі якусь нову інформацію, яка, на думку автора, зацікавить цільового реципієнта. Ця вимога також дійсна і для навчального тексту: його зміст підбирається з урахуванням особливостей та інтересів аудиторії, а інформація оцінюється з точки зору її значущості та доступності для реципієнтів. Текст можна визнати за інформативно автентичний, якщо він викликає природний інтерес у слухача.
Ситуативна автентичність. З позиції соціолінгвістичної компетенції слухач повинен володіти уміннями сприймати і далі використовувати в мовленні ситуативні варіанти висловлення того чи іншого комунікативного наміру і розуміти причини використання одного з них в контексті певної ситуації спілкування.
Автентичність національної ментальності. При відборі матеріалу не можна забувати про національну специфіку тієї країни, для якої він призначається. Спроба відобразити типову для життя носіїв мови ситуацію не завжди може бути адекватно сприйнята слухачем. Для багатьох народів не прийнято відкрито показувати свої відчуття, скаржитися на проблеми і невдачі, згадувати про щось, наприклад, про смерть. Треба бути обережними також з міркувань релігійних уподобань реципієнтів. Потрібно, отже, навчати не тільки тому, як правильно сказати, але і тому, де і коли це буде доречно.
Реактивна автентичність. Реактивна автентичність аудіотекстів досягається наявністю в них окличних речень, вигуків, риторичних підсилювальних конструкцій, оцінювальних слів, розділових запитань. Різноманітність засобів репліціювання додає мовленню виразності, емоційного забарвлення, викликає інтерес у слухача. Автентичність оформлення. В автентичних аудіотекстах важливим є звуковий ряд (так звані environmental clues): шум транспорту, розмови перехожих дзвінки телефону, музика, індивідуальні особливості пред’явлення мови (чоловік, жінка, діти), діалект, артикуляція (дефекти мовлення дикція, тембр).

Таким чином аналіз критеріїв автентичності навчального аудіо тексту показують, що вони проявляються у всіх компонентах комунікативної компетенції таких як лінгвістична компетенція; соціолінгвістична компетенція; соціокультурна компетенція; соціальна компетенція дискурсивна компетенція; стратегічна компетенція.

Крім відповідності критеріям автентичності, матеріал для навчання аудіюванню повинен також відповідати наступним вимогам:

 • Відповідність віковим особливостям і мовленнєвому досвід студентів
 • .
 • Вміст нової і цікавої для студентів інформації
 • .
 • Наявність надлишкових елементів інформації
 • .
 • Представлення різних видів мовлення, наприклад дикторського або розмовного
 • .
 • Природний темп, характерний для даного виду мовлення
 • .
 • Здатність матеріалу викликати у відповідь емоційний відгук
 • .
 • Бажана наявність освітньої і виховної цінності аудіотексту
 • .


Отже, регулярне і методично доцільне використання автентичних аудіоматеріалів ефективно формує у студентів комунікативну компетенцію як здатність і готовність взаємодіяти в міжкультурному спілкуванні.


© i-Lider, 2010